Thông báo về việc đăng ký học các học phần kỹ năng mềm cho sinh viên đại học hệ chính quy, các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước