Danh sách sinh viên hệ chính quy đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối năm 2017

1. Các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước (chuẩn đầu ra 6 KNM)

2. Các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau (chuẩn đầu ra 4 KNM):

           - Đối tượng đại trà.

           - Đối tượng chất lượng cao.