Danh sách sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước đã đạt yêu cầu một hay một số kỹ năng mềm, nhưng chưa đạt 6 KNM, tính đến hết Học kỳ Đầu năm 2018