Bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam thời kỳ hội nhập - PGS.TS Hà Nam Khánh Giao - Viện trưởng Viện NCKTUD