Sứ mạng, tầm nhìn của Viện NCKTUD

SỨ MẠNG

Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng cung cấp các giải pháp quản lý vĩ mô và vi mô cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kinh doanh và quản lý, tham gia tích cực vào hoạch định chính sách quản lý ngành tài chính.

TẦM NHÌN

Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng sẽ là một trong những tổ  chức nghiêncứu uy tín, đáng tin cậy trong các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định chính sách ngành Tài chính, nghiên cứu ứng dụng giúp giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh doanh và quản lý cho xã hội.