Quy trình tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, đấu thầu; thực hiện, nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị ngoài trường