Mô hình phát triển du lịch MICE tại Việt Nam từ các nguồn lực (Model of MICE tourism development in Vietnam based on resource factors)-PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng Viện NCKTUD