Phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt-Kiểm định từ hướng cung (Developing MICE tourism in Dalat-Verification from direction of supply)-PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng Viện NCKTUD