Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh tại TP.HCM-PGS.TS Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng Viện NCKTUD