Luận cứ khoa học để ứng dụng thuế phát thải Carbon tại Việt Nam-Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018  
  • 02/04/2018

Luận cứ khoa học để ứng dụng thuế phát thải Carbon tại Việt Nam-Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018

1. Mục tiêu của đề tài:

          - Xây dựng luận cứ khoa học cho việc áp dụng chính sách thuế Carbon tại Việt Nam bằng cách tiếp cận dựa trên việc phát triển mô hình kinh tế toán (mathematical economic model) mô hình hóa ảnh hưởng của Thuế phát thải Carbon lên hành vi ra quyết định đầu tư của nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào Việt Nam, xét trong 2 trường hợp chưa có và sẽ có Thuế phát thải Carbon tại Việt Nam. Dựa trên kết quả tính toán mô hình kinh tế toán này sẽ trả lời cho câu hỏi nên hay không nên áp dụng Thuế phát thải Carbon tại Việt Nam.

          - Nghiên cứuthực trạng thuế môi trường nói chung, nội hàm của Thuế phát thải Carbon đang áp dụng tại một số quốc gia và khả năng áp dụng Thuế phát thải Carbon tại Việt Nam.

          - Đề xuất các gợi ý về mặt chính sách liên quan đến áp dụng Thuế phát thải tại Việt Nam.

2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Quốc Thành - Viện Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng.