Quy trình tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, đấu thầu; thực hiện, nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị ngoài trường  
Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 và Luật đấu thầu số 43/2013/QH13