Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, chỉ tính riêng trong Học kỳ Cuối năm 2019.  
Danh sách sinh viên bậc cao đẳng chính quy dự kiến đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm (bổ sung), tính đến hết học kỳ Cuối năm 2019  
Danh sách sinh viên bậc đại học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối năm 2019.  
Danh sách sinh viên bậc cao đẳng chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối năm 2019  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Giữa năm 2019  
Danh sách sinh viên đã học và đạt yêu cầu một hay một số kỹ năng mềm, nhưng chưa đủ 6 kỹ năng mềm theo quy định chuẩn đầu ra, tính đến hết Học kỳ Cuối năm 2019