Danh sách sinh viên bậc đại học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối (Học kỳ 03) - Năm 2021.  
Danh sách sinh viên bậc cao đẳng chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối (Học kỳ 03) - Năm 2021  
Danh sách sinh viên đại học chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Giữa (Học kỳ 02) - Năm 2021  
Danh sách sinh viên đại học chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước đã học và đạt yêu cầu một hay một số kỹ năng mềm, nhưng chưa đủ 6 kỹ năng mềm theo quy định chuẩn đầu ra, tính đến hết Học kỳ Giữa (học kỳ 02) - Năm 2021  
Danh sách sinh viên đại học chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, chỉ tính riêng trong Học kỳ Cuối năm 2020.