Danh sách sinh viên đạt chuẩn  đầu ra 6 kỹ năng mềm, trong học kỳ Đầu 2019  
Danh sách sinh viên đai học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Đầu 2019  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến hết học kỳ Cuối 2018  
Danh sách sinh viên đã học và đạt yêu cầu một hay một số kỹ năng mềm, nhưng chưa đủ 6 kỹ năng mềm theo quy định chuẩn đầu ra, tính đến hết học kỳ Cuối 2018