Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối 2018  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối 2018