Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Quy định tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng