Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Kế hoạch chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng giai đoạn 2020-2025 và định hướng 2030