Đơn xét chuyển đổi kết quả học kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài trường - Mẫu 1A  
Chuyển đổi kết quả học các học phần kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài Trường.  
Giấy xác nhận kết quả học kỹ năng mềm ở các cơ sở đào tạo ngoài Trường - Mẫu 1B