Hội thảo khoa học cấp Viện chủ đề “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học trong và sau quá trình giảng dạy Kỹ năng mềm tại trường Đại học Tài chính – Marketing”  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn  đầu ra 6 kỹ năng mềm, trong học kỳ Đầu 2019