Thời khóa biểu Học kỳ Đầu năm 2020 của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Biểu mẫu Danh sách nhóm và Biểu mẫu Danh sách cấm thi  
Quy trình và Phiếu chấm thi các học phần kỹ năng mềm, bậc cao đẳng và đại học chính quy, hình thức thi vấn đáp tại phòng thi, Học kỳ Cuối 2019  
Thủ tục công việc xin nghỉ giảng  
Quy định về đạo đức nhà giáo  
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Tài chính-Marketing năm 2019  
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Marketing năm 2019  
Địa chỉ các cơ sở đào tạo và quy định thời gian giảng dạy của Trường Đại học Tài chính-Marketing