Quyết định số 2217/QĐ-ĐHTCM ngày 03/12/2021 ban hành Quy định về khuyến khích hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Tài chính-Marketing  
Nhóm nghiên cứu mạnh số 1: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kỹ năng  
Nhóm nghiên cứu mạnh số 2: Sáng tạo – Khác biệt  
Nhóm nghiên cứu mạnh số 3: Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý  
Nhóm nghiên cứu mạnh số 4: Sáng tạo – Phát triển  
Nhóm nghiên cứu mạnh số 5: Thúc đẩy phát triển và gia tăng giá trị kinh tế Việt Nam  
Nhóm nghiên cứu mạnh số 6: Nhóm nghiên cứu tiếp thị và quản trị