Quy định và hướng dẫn viết báo cáo tham gia các hoạt động khoa học của Học phần hoạt động khoa học bậc cao đẳng.  
Quy định và hướng dẫn viết báo cáo tham gia các hoạt động xã hội của Học phần hoạt động xã hội bậc cao đẳng.