Chuyển đổi kết quả học các học phần kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài Trường.  
Quyết định chuẩn đầu ra và Quy định đào tạo kỹ năng mềm