Chuyển đổi kết quả học các học phần kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài Trường  
Quy định đào tạo kỹ năng mềm