Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Marketing  
Quy định hoạt động Khoa học và công nghệ của đơn vị ngoài Trường