Những vấn đề cơ bản về đô thị thông minh - TS. Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Đổi mới để tạo ra tương lai thông minh: Những đề xuất cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam - TS. Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng.