Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng