Kế hoạch chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030  
Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng