Đề cương các học phần kỹ năng mềm bậc cao đẳng và đại học  
Tài liệu tham khảo cho các học phần kỹ năng mềm bậc cao đẳng và đại học