Đề cương các học phần kỹ năng mềm bậc đại học và cao đẳng  
Tài liệu tham khảo cho các học phần kỹ năng mềm bậc đại học và cao đẳng