Danh sách sinh viên đai học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Đầu 2019  
Đăng ký học kỹ năng mềm trong Học kỳ Giữa 2019