Đăng ký học kỹ năng mềm trong Học kỳ Giữa 2019  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối 2018  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối 2018  
Danh sách sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến học kỳ Cuối 2018  
Chuyển đổi kết quả học các học phần kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài Trường