Chính sách luật pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam  
9 sự kiện kinh tế nổi bật Việt Nam năm 2022  
Tọa đàm khoa học cấp Viện, chủ đề “Chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ của Trường Đại học tài chính-Marketing”  
Bộ KH&ĐT - Sách trắng (The white book) doanh nghiệp Việt Nam năm 2022, những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021