Quy định và hướng dẫn viết báo cáo tham gia các hoạt động khoa học của Học phần hoạt động khoa học bậc cao đẳng  
Hội thảo khoa học cấp Viện chủ đề “Xây dựng hệ thống bài tập thực hành và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học trong và sau quá trình giảng dạy Kỹ năng mềm tại trường Đại học Tài chính – Marketing”  
Danh sách sinh viên đạt chuẩn  đầu ra 6 kỹ năng mềm, trong học kỳ Đầu 2019  
Quy định và hướng dẫn viết báo cáo tham gia các hoạt động xã hội của Học phần hoạt động xã hội bậc cao đẳng  
Danh sách sinh viên đai học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Đầu 2019  
Chuyển đổi kết quả học các học phần kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài Trường  
Đăng ký học kỹ năng mềm trong Học kỳ Giữa 2019