Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, chỉ tính riêng trong Học kỳ Cuối năm 2019.  
Danh sách sinh viên bậc đại học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối năm 2019.  
Đổi mới để tạo ra tương lai thông minh: Những đề xuất cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam - TS. Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng.  
Hội thảo khoa học cấp Viện chủ đề  
Quy định và hướng dẫn viết báo cáo tham gia các hoạt động khoa học của Học phần hoạt động khoa học bậc cao đẳng.  
Quy định và hướng dẫn viết báo cáo tham gia các hoạt động xã hội của Học phần hoạt động xã hội bậc cao đẳng.  
Chuyển đổi kết quả học các học phần kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài Trường.