Lịch thi, Quy định thi và Danh sách sinh viên dự thi các học phần Kỹ năng mềm bậc Cao đẳng và Đại học, học kỳ 01 (Học kỳ Đầu) - Năm 2022  
Danh sách sinh viên bậc đại học chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối (Học kỳ 03) - Năm 2021.  
Danh sách sinh viên bậc cao đẳng chính quy đạt chuẩn đầu ra 4 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Cuối (Học kỳ 03) - Năm 2021  
Lịch thi, Quy định thi và Danh sách sinh viên dự thi các học phần Kỹ năng mềm và Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh, bậc Cao đẳng và Đại học, học kỳ Giữa 2021  
Danh sách sinh viên đại học chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, tính đến hết Học kỳ Giữa (Học kỳ 02) - Năm 2021  
Danh sách sinh viên đại học chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước đạt chuẩn đầu ra 6 kỹ năng mềm, chỉ tính riêng trong Học kỳ Cuối năm 2020.  
Năm 2020  
  • 24/10/2020

Năm 2020

Những vấn đề cơ bản về đô thị thông minh - TS. Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng  
Đổi mới để tạo ra tương lai thông minh: Những đề xuất cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam - TS. Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng.  
Hội thảo khoa học cấp Viện chủ đề